Отчет ОИА001 в Министерство юстиции РФ за 2-е полугодие и 4 кв. 2015 г.